www.bind.com.pl >>> O firmie

 
 
 
Gilotyny z os?on? no?a
zapewniaj? przy u?yciu minimalnego wysi?ku wysok? precyzj? ci?cia. Wyposa?enie tych urz?dze? w metalow? lub obrotow? os?on? no?a, gwarantuje optymalne bezpiecze?stwo dla u?ytkownika w ka?dym biurze jak i sektorze przemys?owym.